Gebruiksvoorwaarden

Versie 3.0 – laatste update 25 augustus 2022

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van Dag van de Jeugdbeweging, te bereiken via www.dagvandejeugdbeweging.be, www.dvdj.be en www.dvdjb.be.

De website en alle bijhorende applicaties en media is eigendom van de stuurgroep van Dag van de Jeugdbeweging.

Lees deze algemene voorwaarden goed door, want ze bevatten belangrijke en nuttige informatie met betrekking tot het gebruik van de website en de applicaties. Wij hebben het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website op elk moment te wijzigen en de algemene voorwaarden en het privacy-beleid op ieder moment eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via publicatie op deze website. Geregistreerde gebruikers ontvangen daarnaast ook een e-mailbericht met bericht van wijziging. Wij raden jou aan om de algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te checken voor eventuele wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op: http://www.dagvandejeugdbeweging.be/algemene-voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website erkent elke gebruiker kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht blijven.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de diensten van de website te weigeren zonder opgave van reden.

Doel van de website

Onze website heeft tot doel om bezoekers, organisatoren en pers te informeren over lokale acties en met mekaar in contact te brengen. Wij bieden geen waarborg betreffende de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de website.

Gebruik

Het gebruik van de website is gratis. De toegang tot de algemeen toegankelijke delen van de website is vrij. Het gebruik van en bijdrage tot de online applicaties, zoals "Mijn DVDJB " staat uitsluitend open voor geregistreerde gebruikers.

Gedragsregels

Bij gebruik van de website verklaar je deze website, de inhoud, diensten en applicaties correct te gebruiken, geen handelingen te stellen die schade kunnen toebrengen aan Dag van de Jeugdbeweging, haar partners en diens leden of die een degelijke werking ervan kunnen verstoren of minder efficiënt maken. Het niet naleven van deze gedragsregels kan leiden tot het weigeren van de toegang tot de website.

Indien je inhoud plaatst op de website verklaar je exclusief eigenaar te zijn van alle inhoud en uitsluitend informatie toe te voegen van jezelf of derden die je wettelijk vertegenwoordigt of waarvoor hij een mandaat heeft. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

Je verklaart bij inschrijving op de website jouw account up-to-date te houden en als een goede huisvader te beheren.

Je verklaart geen informatie op de website te plaatsen die in strijd is met de rechten van de mens, inbreuk pleegt op de goede zeden, aanzet tot discriminatie of direct of indirect schade kan berokkenen aan Dag van de Jeugdbeweging, diens leden, leiding, eenheden, vrijwilligers, medewerkers en partners.

Je hebt niet het recht om promotioneel of publicitair materiaal te plaatsen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Dag van de Jeugdbeweging, behoudens indien er promotie gevoerd wordt voor een event ter ondersteuning van de gewoonlijke, belangeloze acties van Dag van de Jeugdbeweging.

Inhoud

Geen garantie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Dag van de Jeugdbeweging behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze website (links inbegrepen) en de ingevoerde informatie op elk tijdstip, zonder aankondiging of kennisgeving, te wijzigen of in te korten alsook om informatie te vergelijken om de nauwkeurigheid ervan te controleren en deze te verifiëren bij derden.

Dag van de Jeugdbeweging heeft het recht om informatie uit de agenda te verwijderen met het oog op een efficiënte werking van de website, indien deze informatie langer dan 3 maanden verstreken is.

Dag van de Jeugdbeweging biedt de mogelijkheid om hyperlinks te plaatsen op de website, waarmee de gebruiker op de website van een derde partij terecht komt. De algemene voorwaarden of privacy verklaring kan verschillen van deze van Dag van de Jeugdbeweging. Dag van de Jeugdbeweging draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van derden.

Onjuistheden

Dag van de Jeugdbeweging levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dag van de Jeugdbeweging de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Dag van de Jeugdbeweging kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: info@dagvandejeugdbeweging.be.

Inhoud van derden

Dag van de Jeugdbeweging stelt billboards, activiteitenkalenders, nieuwsruimte, discussieforums, chats, fotoalbums en dergelijke ter beschikking van het publiek. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen hun activiteiten, nieuwsberichten, bijdragen en dergelijke op de website plaatsen. Dienaangaande treedt Dag van de Jeugdbeweging enkel op als louter technische tussenpersoon en hosting provider. Dag van de Jeugdbeweging draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, hetzij user generated content van de communicatieforums en andere platformen. Dag van de Jeugdbeweging is niet verplicht om controle te voeren, noch toezicht te houden op de activiteiten op de communicatieforums.

Het is eenieder verboden, deze website aan te wenden voor onwettige of strafbare handelingen, dan wel daarop materiaal dat strijdig is met de wet of dat aanstootgevend is te plaatsen of te verspreiden. Meer in het bijzonder verplicht de gebruiker zich geen pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of anderszins voor de goede naam van Dag van de Jeugdbeweging schadelijke content, informatie, software of overig materiaal op de websites te plaatsen, noch materiaal dat inbreuk op de rechten van derden of op enige wettelijke belang maakt of kan maken.

Wanneer melding wordt gedaan van onrechtmatige inhoud, zal Dag van de Jeugdbeweging voldoen aan de wettelijk voorgeschreven procedures, zoals bepaald in artikel 20 en 21 van de e-Commercewet van 11 maart 2003. Voorts behoudt Dag van de Jeugdbeweging zich het recht voor, gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden schenden, uit te sluiten van verder gebruik van de in het kader van de website aangeboden dienstverlening.

Hyperlinks

Dag van de Jeugdbeweging kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Dag van de Jeugdbeweging verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dag van de Jeugdbeweging geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Technisch

Dag van de Jeugdbeweging is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Dag van de Jeugdbeweging te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding jegens Dag van de Jeugdbeweging ontstaat.

Dag van de Jeugdbeweging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbreking van de toegang tot de website, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan de server uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal Dag van de Jeugdbeweging alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Dag van de Jeugdbeweging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens door een technische storing of menselijke fout.

De website wordt gehost op de servers van een externe partner. De algemene voorwaarden van deze partner zijn van toepassing. 

Overmacht

Noch Dag van de Jeugdbeweging, noch jij zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Dag van de Jeugdbeweging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de overeenkomst indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Dag van de Jeugdbeweging ontsnapt.

Intellectuele eigendomsrechten

Dag van de Jeugdbeweging is exclusief houder van de intellectuele eigendomsrechten op de website. Jij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten. Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar naar derden. Jij verbindt je ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de website vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden. Enig gebruik van de informatie op de website is strikt beperkt tot de gewoonlijke werking van de leden, eenheden en landelijke werking van Dag van de Jeugdbeweging.

Indien je inhoud op de website plaatst, verleen je het recht aan Dag van de Jeugdbeweging om alle toegevoegde informatie te gebruiken in het kader van haar gewoonlijke activiteiten als jeugdkoepel zonder dat hiervoor een vergoeding wordt voorzien.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dag van de Jeugdbeweging, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website.

De website is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van de inhoud van databanken (wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken).

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dag van de Jeugdbeweging informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron "Dag van de Jeugdbeweging" met hyperlink verwijzend naar de originele inhoud op de website.

Mocht je op deze site informatie of creaties tegenkomen die hier volgens jou niet thuishoren of een inbreuk maken op de rechten van jou of van een derde, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen: info@dagvandejeugdbeweging.be.

Juridische bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

Privacybeleid

Dag van de Jeugdbeweging hecht veel belang aan jouw privacy. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder vraag naar persoonlijke gegevens. Dag van de Jeugdbeweging verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming van de Belgische Privacywet van 8 december 1992.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Dag van de Jeugdbeweging. Er werd aangifte gedaan bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor volgende doeleinden: in het kader van algemeen beheer en om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen.

Dag van de Jeugdbeweging verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. Dag van de Jeugdbeweging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of verlies van persoonsgegevens.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele verbetering van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag via info@dagvandejeugdbeweging.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Dag van de Jeugdbeweging kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van puur functionele aard